Daisypath Anniversary tickers

Daisypath Anniversary tickers

Monday, December 3, 2012

Contoh Ulasan Jurnal Dalam ICT

Ulasan Jurnal
1.0    Tajuk Jurnal
 Penggunaan ICT Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Di kalangan Guru Sekolah Menengah Teknik Dan Vokasional : Sikap Guru, Peranan ICT Dan Kekangan / Cabaran Penggunaan ICT oleh Ting Kung Shuing dan Woo Yoke Ling, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknoligi Malaysia
2.0    Penyediaan abstrak oleh penulis
ICT adalah alat bantu mengajar yang penting dalam SM Teknik dan Vokasional. Tetapi terdapat pelbagai kekangan dan cabaran seperti kekangan guru untuk menghabiskan silibus, sikap negatif guru, kekurangan kemahiran, kekurangan prasarana dan bahan sokongan, jurang ICT dan digital, sumber kewangan yang tidak mencukupi. Penulis mengesyorkan supaya penggunaan ICT bersesuaian dengan keperluan kurikulum, perubahan sikap dan nilai guru terhadap ICT, penganjuran kursus pendek untuk guru, penyediaan infrastruktur komunikasi dan multimedia serta infostruktur yang lengkap serta penyediaan kemudahan computer di luar bandar dan rangkaan sumber kewangan yang mencukupi. Kata kunci jurnal ini iala ICT dalam pendidikan guru.
3.0    Kandungan
3.1    Pengenalan.                                                                                 Penulis mengaitkan perubahan global yang pesat dalam ICT  memberi kesan kepada Negara-negara membangun seperti Malaysia (Abd. Rahim, 2005). Revolusi maklumat yang berlaku disebabkan kemajuan ICT memberi cabaran baru kepada profesion keguruan, di samping kemajuan yang berlaku ini perlu dimanafaatkan untuk mempertingkatkan martabat profesion keguruan yang sedang mengharungi perubahan abad ke – 21 (Ward & Peppard, 2003). Penulis juga memetik kata-kata B.G Yaxley (1991) pengajaran merupakan satu tindakan yang bertujuan untuk membawa perubahan dari segi kepercayaan, nilai dan makna.
3.2    Sorotan Literature
Dalam membincangkan isu jurnal ini penulis kerap merujuk kepada pernyataan dari orang lain contohnya ialah:
                                   i.        Hjetland (1995) iaitu Technology can make our lives easier. Every task are simplified.
                                 ii.        Ellington,   dan Race (1993) iaitu penggunaan computer dalam pendidikan mempunyai beberapa kekuatan dan kelemahan yang mana lebih berasaskan sebagai satu teknik pengajaran yang lebih menekankan peranan individu.
                                iii.        Chakrabarty (1979) menjelaskan bahawa leterasi computer membawa maksud mempelajarai cara menggunakan sesuatu perisisian mikrokomputer.
                                iv.        Dologite (1987) menyatakan leterasi membawa maksud yang agak mudah iaitu tahap pengetahuan dan kebolehan seseorang menggunakan computer.
                                 v.        Ngan (1994) menyatakan bahawa literasi computer membawa maksud yang lebih luas iaitu kesedaran dan pengalaman dan pengendalian computer.
                                vi.        Besag dan Levine (1984) berpendapat bahawa tahap  asas literasi computer adalah kebolehan membaca serta menulis dengan menggunakan bahasa sendiri dan definisi yang luas serta boleh menggunakannya dalam kehidupan seharian.
3.3    Kaedah
Penulis tidak menyatakan kaedah atau metadologi,  penulis hanya ada menemubual  beberapa orang guru. Tiada instrument yang dinyatakan dalam kajian ini. Penulis membuat penjelasan berdasarkan kajian orang lain terhadap ICT dalam pendidikan, sikap guru, cabaran dan halangan kepada penggunaan ICT di sekolah khususnya SM Teknik dan Vokasional. Sepatutnya penulis menyediakan instrument untuk kajian ini supaya nampak lebih ilmiah kajian ini. Penulis banyak bergantung pendapat orang lain berkaitan isu kajian ini. Di antara kenyataan orang lain yang dirujuk ialah:
                                 i)            Gbomita (1997) iaitu sikap guru terhadap computer adalah satu daripada tiga faktor yang menyumbang kepada penerimaan  guru-guru terhadap penggunaan computer selain dari faktor cirri-ciri computer.
                            ii)                Zulkifli dan Raja Maznah(1994) mengatakan sikap yang positif adalah penting untuk mendodrong seseorang bagi mempelajari apa-apa saja.
                           iii)                Zhao, Hueyshan dan Mishra (2000) menyatakan bahawa guru menggunakan computer untuk menghasilkan penyampaian yang lebih menarik serta berkesan, mengurus pelajar mereka dengan cekap dan memudahkan komunikasi dengan ibu bapa serta pelajar.
                           iv)                Ambighapathy dan Shanti (2004) menyatakan bahawa era teknologi memerlukan penglibatan guru-guru dan aktiviti pembelajaran menjurus kepada pembelajaran berterusan sepenuhnya.
3.4    Perbincangan
Penulis membahagikan perbincangan isu ini dari segi:
Kekangan dan cabaran penggunaan ICT dalam pendidikan Teknik dan Vokasional iaitu :
a)    Kekangan dari segi menghabiskan silibus
Penulis mencadngkan penggunaan ICT perlu meluaskan dimensi dunia ICT mencakupi penggunaan internet, melayari laman web, on-line, e-mel, program pendidikan yang diselaraskan di peringkat sekolah dan perisian perlu dirancang sesuai dengan spesifikasi kurikulum sekolah dan digunakan secara intensif.
b)    Sikap Negatif Guru
Penulis menyarankan supaya guru-guru harus meninggalkan amalan lama dalam p&p. Persediaan mental, pengetahuan dan kemahiran dalam anggota adalah penting kea rah sesuatu perubahan sesebuah organisasi (Steers & Black, 1994).
c)    Kekurangan Kemahiran Penggunaan IT
Penulis menyarankan supaya guru-guru diberi kursus jangka pendek untuk mendapat ilmu dan pengetahuan baru berkaitan ICT.
d)    Kekurangan Prasarana dan Bahan Bantu sokongan
Penulis menyarankan supaya pihak sekolah perlu memperbaiki infrastruktur komunikasi dan multimedia dan mempertingkatkan infostruktur seperti rangkaian, kandungan tempatan, insentif dan perundangan untuk membentuk persekitaran yang membolehkan penyediaan infostruktur.
e)    Jurang ICT dan Digital
Untuk mengatasi masalah ini penulis menyarankan supaya penggunaan computer perlu diperluaskan lagi ke kawasan-kawasan luar bandar.
f)     Sumber Kewangan Yang Tidak Mencukupi
Dalam hal ini penulis menyarankan sekolah perlu menangani  masalah kewangan dari masa kesemasa mengikut keupayaan masing-masing supaya pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasakan ICT di sekolah berjaya dan dapat meningkatkan kemahiran guru-guru dan juga pelajar-pelajar sekolah seiring dengan kemajuan ICT dunia.
3.5    Kesimpulan
Penulis telah menyimpulkan bahawa  penggunaan ICT dalam pendidikan adalah selaras dengan dasar Pembangunan Negara oleh itu Kementerian Pelajaran Malaysia harus lah menyediakan segala kemudahan dan peralatan ICT yang sentiasa berubah mengikut  peredaran masa secara global.
Persediaan dari segi latihan dan kemahiran guru untuk mengaplikasikan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran perlu dimantapkan sepanjang masa. Sikap guru-guru perlulah diubah untuk menerima perubahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berasakan dunia abad ke 21 (21st Century Skill in Education).
Kejayaan penggunaan ICT di dalam pendidikan bergantung kepada keupayaan kerajaan menyediakan segala prasarana dan peralatan ICT di seluruh pelusuk bandar dan juga kawasan luar bandar supaya kemudahan internet dapat diekses dengan mudah. Kerajaan perlu menyediakan peruntukan kewangan yanga banyak untuk menjayakan penggunaan ICT di dalam pendidikan supaya hasrat ini tidak seperti melepaskan batuk di tangga sahaja.
4.0    Pernghargaan
Tiada penghargaan yang dtujukan oleh penulis.
5.0    Rujukan.
Penulis menggunakan bentuk rujuk berdasrkan sisitem APA.
6.0    Kekuatan dan Kelemahan
Dalam jurnal ini penulis membinvangkan isu ICT dalam pendidikan dalam konteks pelaksanaan di SM Teknik Dan Vokasional , sikap guru, cabaran dan halangan dengan bersandarkan hasil kajian orang lain. Hujah-hujah dalam perbincangan adalah pendapat pengkaji lain berdasarkan bahan rujukan yang disenaraikan. Tiada teori yang digunakan untuk perbangdingan dari segi amalan dalam pendidikan. Itulah sahaja kekuatan penulis.
Namun begitu kajian yang dilaporkan oleh penulis mempunyai kelemahan yang boleh dibaikki. Penulis dan rakan sepetutnya menyediakan instrument supaya dapat mengumpul data-data hasil kajian yang boleh dijadikan sebagai bahan bukti. Dalam kajian ini penulis tidak menyatakan bilangan SM Teknik dan Vokasional yang dijadikan lapangan untuk kajian, tidak dinyatakan juga bilangan responden yang terlibat. Kajian ini berbentuk kulitatif dan penulisan secara naratif tidak spesifik dari segi kutipan data.

Sunday, April 15, 2012

~Tips Menghafaz Al-Quran bagi bkn Aliran Tahfiz~

Satu hari sebelum tidur – aku terbaca satu kisah bagaimana hendak menghafal Al Quran dan dengan cara yang demikian dapat membina hubungan yang intim dengan Allah swt

Kisah ini berkisar pada seorang hamba Allah bernama Ahmad – seorang pelajar kejuruteraan yang telah menghafal Al-Quran dalam masa pengajiannya sebagai seorang jurutera. Beliau mengikuti dengan tekun teknik yang telah dipelajari dari seorang syeikh dari Algeria, Shaykh Zakariya al-Siddiqi yang sedang bertugas di Institute of Human Science di Perancis. Shaykh Zakaria telah menjadi hafiz pada umur 9 tahun dan mengorbankan masanya untuk mempelajari dan mengajarkan isi kandungan Al Quran. Beliau telah menceritakan kisah Ahmad ini (nama samaran).


Tip 1 – Bangun awal


Ahmad akan bangun lebih awal dari rakan-rakannya. Beliau akan beristiqamah ke masjid pada setiap waktu fajr. Apabila balik dari rumah – beliau tidak menghabiskan masa dengan TV atau internet tetapi akan menghabiskan beberapa minit setiap hari dengan menghafal ayat-ayat Al Quran.


Tip 2 – Setiap hari cuba menghafal kurang dari apa yang anda rasa anda mampu buat


Ahmad membuat satu azam untuk menghafal keseluruhan Al-Quran. Beliau tidak mengikuti jejak langkah rakan-rakannya yang cuba menghafal satu atau dua muka surat dan akhirnya berhenti kerana tidak mampu. Ahmad akan menumpukan kepada 5 baris sehari. Ini memakan masa 20 – 30 minit sehari

.

Tip 3 – Biasa-biasakan dahulu


Untuk membiasakan diri dengan 5 barisan ayat-ayat Al-Quran, beliau akan menulis lima barisan ayat tersebut di atas sekeping kertas. Kemudian beliau akan mengulangi membacanya dan cuba menghafalnya.


Tip 4 – Simpan ayat-ayat tersebut dekat dengan anda


Ahmad akan mencari masa-masa terluang – di sana sini untuk menghafal ayat yang telah ditulis tadi …kekadang semasa menunggu bas, semasa menunggu pensyarah masuk ke kelas. Kertas yang ditulis akan sentiasa berada di koceknya dan akan dirujuk jika hafalannya tersangkut


Tip 5 – Guna apa yang dihafal dalam setiap solat


Bagi memantapkan hafalan – setiap waktu sembahyangnya – beliau akan membaca ayat yang dihafal pada hari tersebut. Dalam setiap rakaat beliau, dia akan menggilirkan pembacaan 5 barisan yang dihafal pada hari tersebut dan hari sebelumnya.


Tip 6 – Pastikan Matlamat sentiasa berada di depan anda


Bagi rusham Uthmani ada 15 barisan satu muka. Maka pada setiap hujung minggu, Ahmad bukan sahaja telah menghafal 2 muka surat Al Quran malahan berjaya menulis keseluruhan 2 muka surat.


Tip 7 – Perbaiki tajweed anda


Pada hujung minggu biasanya Ahmad akan menziarahi guru Quran yang mahir dalam pembacaan. Ahmad akan minta gurunya mendengar bacaan dua muka surat yang telah dihafalnya. Dengan ini beliau menjadi yakin dengan pembacaan dan tajweed hafalannya.

Seperkara lagi – ada satu lagi rahsia kejayaan Ahmad.


Rahsia dalaman bagi kejayaan dalam penghafalan


Seminggu sekali (biasanya pada hari Jumaat malam sabtu), Ahmad akan bangun malam untuk bertahajjud. Dalam tahajjudnya, beliau akan membaca keseluruhan dua muka surat yang telah dihafalnya.

Pada ketika ini Shaykh menyatakan berkemungkinan salah satu sebab tidak ramai yang bangun malam untuk bertahajjud ialah kerana mereka tidak ada ayat baru untuk dibaca.

Kita tahu terlalu sedikit ayat-ayat Al Quran sehingga tidak ada kenikmatan dalam bangun tahajjud…kekadangkala merasakan sembahyang wajib satu beban bukan satu nikmat.


Natijahnya


Bayangkan kegembiraan dan perasaan Ahmad apabila setelah 3 bulan dapat menghafal 1 juzuk Al Quran.

Apa yang beliau dapat bukan sahaja perasaan kejayaan dan kekuatan yang diperolehi dari Al Quran tetapi satu perasaan hubungan dalaman yang cukup hebat dengan Allah swt dan perasaan ini dirasai setiap hari yang dilaluinya.

Bayangkan betapa bangganya beliau apabila pada hari Penganugerahan Sarjana Mudanya, bukan sahaja Ahmad mendapat Pangkat Pertama dalam bidang kejuruteraan (dapat tempat ketiga dalam kelas) tetapi secara rasminya telah menghafal keseluruhan Al Quran…. Dia menjadi seorang hafiz.

Shaykh Zakariya menyatakan satu pengajaran yang cukup hebat dalam kes Ahmad:

Kejayaan terbesar bagi Ahmad bukan kerana beliau telah menghafal keseluruhan Al-Quran tetapi kerana telah terjalin satu hubungan yang amat intim dengan Al-Quran bagi setiap hari hidupnya selama 5 tahun.

Seterusnya hubungannya dengan Allah telah membuat Ahmad seorang yang sungguh istimewa. Keintiman perasaan dengan Pencipta telah menjadikan kehidupannya penuh makna dan membuat dia istiqamah dengan usahanya sedikit demi sedikit agar dapat menghafal keseluruhan Al Quran.

One can only imagine what happened to Ahmed’s levels of personal fulfilment, Iman and taqwa, as he went back every single day to develop this ritual of ihsan (spiritual excellence). Each day he woke up for Fajr and wrote out another 5 lines of Quran, his self-esteem and self-confidence soared…


“Can the reward for excellence be anything other than excellence?” Surah Rahman (55: 60)


sumber asal: http://

http://pas-sembrong-bangkit.blogspot.com/2012/03/tips-hafal-al-quran-bagi-yang-bukan.html

Tuesday, April 3, 2012

~Perbualan Seorang Bayi Sebelum Kelahirannya..~

Adalah dikisahkan….pada ketika seorang bayi akan dilahirkan ke dunia nyata.

* Bayi itu bertanya kepada Tuhan : “Para malaikat di sini mengatakan bahawa besok Engkau akan mengirimkan saya ke dunia, tetapi bagaimana cara saya hidup di sana? Saya begitu kecil dan lemah.”

Tuhan menjawab: “Aku telah memilih satu malaikat untukmu. Dia akan menjaga dan mengasihimu dengan sepenuh hatinya.”

* Bayi bertanya lagi: “Tetapi disini, didalam syurga ini, apa yang saya lakukan hanyalah bernyanyi, bermain dan tertawa…Inikan sudah cukup bagi saya untuk berbahagia.”

Tuhan menjawab: “Malaikat mu nanti akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia di sana”

* Bayi bertanya lagi: “Bagaimana mungkin saya dapat memahami orang-orang bercakap dengan saya sedangkan saya tidak memahami bahasa mereka?”

Tuhan menjawab: “Malaikatmu akan berbicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar. Dan dengan penuh kesabaran dan perhatian. Dia akan mengajar kepadamu cara untuk berkata-kata.”

* Bayi bertanya lagi: “Apakah yang boleh saya lakukan ketika saya ingin berbicara kepadaMu?”

Tuhan menjawab: “Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa dan bermunajat kepadaKu.”

* Bayi bertanya lagi:”Saya mendengar bahawa di Bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungi saya nanti?”

Tuhan menjawab: “Malaikatmu lah yang akan melindungimu, walaupun mungkin jiwa dan raga terpaksa dikorbankannya.’

* Bayi bertanya lagi: “Tapi, saya pasti akan merasa sedih kerana tidak lagi dapat melihatMu lagi.”

Tuhan menjawab: “Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang Aku dan akan mengajarkan bagaimana kamu nanti akan kembali juga kepadaKu, walaupun sesungguhnya Aku akan sentiasa disisimu.”

Pada saat itu, Syurga begitu tenang dan hening sehingga suara dari Bumi dapat jelas kedengaran.

* Dan sang bayi bertanya perlahan : “Tuhan, jika saya terpaksa pergi sekarang ini, bolehkah Kamu khabarkan kepadaku nama malaikat yang Kamu maksudkan itu?”

Tuhan menjawab: “Kamu akan memanggil malaikatmu itu sebagai “IBU”. Maka ingatlah, sentiasa kamu berkasih sayang dengannya dan menghargai setiap pengorbanan ibu mu. Berbakti, berdoa dan cintailah dia sepanjang masa. Dialah satu-satunya harta mu yang tiada galang gantinya, dunia mahupun akhirat.”

Dan untuk para ibu, ingatlah kisah ini dikala kamu hilang sabar dengan karenah anak-anak mu yang sedang membesar. Sesungguh nya Syurga itu dibawah telapak kakimu.

Sunday, April 1, 2012

Berpantang????

Bismillahirrahmanirrahim...

Pada hari ape ntah , alhamdulillah rezekiku dapat surat panggilan temuduga..Nasib baik dekat je...aku dapat 2 tawaran temuduga pada hari yg sama tp utk jawatan yg berbeza..syukur alhamdulillah 1 sesi pg n 1 lg sesi adalah pd waktu ptg..

Waktu hari temuduga tu merupakan hari ke-26 aku berpantang..huhu..namun ku gagahkan jua untuk pegi interbiu..cuma yg menjadi sedikit mencabar adalah aku perlu mencari org yg hendak menjaga Fayyadh...Alhamdulillah mak andak dapat meluangkan masa untuk menjaga Fayyadh..Memandangkan Fayyadh Ayyash menyusu jd aku perlu bekalkan susu ..

Pagi Khamis tu, ayahku menghantar Fayyadh ke rumah mak andak..aku mengajar mak andak bagaimana hendak handle susu perahan..susu perahan tidak banyak cuma 6 oz sahaja..risau juga aku takut tidak cukup hingga tgh hari..

Selepas menghantar Fayyadh Ayyash, kami pun menuju ke tempat temuduga..masyaAllah sungguh ramai org..almaklumlah sekarang ni berlambak lepasan graduan yg masih tidak mendapat pekerjaan..tp jawatan ni hanyalah memerlukan kelulusan SPM sahaja..aku ikhtiarkan jua pergi interbiu..mane tahu ade rezeki anak dpt kerja tetap..xkisahlah kelulusan pepun..yg penting mencari rezeki yg halal..betul x? betul3..=p

Disebabkan berkejar2 nak g awal n menghantar anakku, aku tidak sempat mengisi perutku..org berpantang xboleh perut kosong tau..huhu..sampai ke tempat temuduga, aku trus ke kaunter pendaftaran..yg mereka ni pun 1, spatutnye sape dtg awal, dialah yg diinterbiu dulu tp x, diorg ikut nombor siri yg tertera pd surat..giliranku adalah yg ke-37 plak tu..huhu..ok fine..diorg interbiu 4 org sekali..mungkin cptlahkan tiba giliranku...tunggu punyelah tunggu sampailah tgh hari masih blum tiba giliranku..nasib baik mase kul 10 lbh tu, aku n sorang member( baru knal kt ctu) g sarapan jap sementara panel pun mkn pagi gak..huhu..

Sementara tu, hatiku xkeruan =p memikirkan keadaan anak yg ditinggalkan..aku call mak andak bertanyakan kabar anakku..risau susu xcukup n dia xpandai minum susu guna botol..tp ada gak aku ajar Fayyadh kdg2 sbb nanti bila dah keje senang..alhamdulillah mak andak kate anakku ok..mula2 tu xpandai minum guna botol tp lame2 ok...alhamdulillah....bijak anak ummi ni..^^..fuh, lega!!!!

Masa terus berlalu...kami yg xdiinterbiu lg ni trus menunggu & menunggu..lame betul diorg interbiu untuk setiap group yg dipanggil..ingatkan kalau masuk ramai2 cptlahkan..tp x..huhu..aku dah mula xtenang kerana memikirkan bekalan susu untuk anakku yg xbyk..sian baby lapar...dlm pukul 1, aku call lg mak andak..mak andak ckp susu dah tinggal sikit..huhu..lglah hatiku xkeruan sekali lg...kalau tahu lambat camni, aku balik dulu..haha...Dalam kul 2 akhirnya baru sampai turnku..bygkanlah dr kul 8.30am, kul 2 baru turn sampai..calon2 untuk sesi ptg sudah mula kelihatan dah..tertekan juga aku..hehe..

Time aku, 7 org sekali masuk..kami adalah 7 org terakhir utk sesi pg..huhu..Ketika diinterbiu, macam biasa mereka suruh perkenalkan diri n nyatakan pekerjaan terkini...ringan je mulutku mengatakan bahawa aku sebenarnya sedang dalam berpantang..penemuduga sume terkejut..mereka kagum kerana aku tetap dtg walaupun sedang berpantang..yelah, nak dpt kerja tetapkan..mereka ckpla, insyaAllah ade rezeki anak nanti..amin..insyaAllah..moga Allah lembutkan hati mereka untuk mengambilku bekerja...amin...

Ok, habis untuk sesi pg.. aku meminta kebenaran kepada urusetia untuk dtg lewat untuk sesi ptg..mujur mereka memahami...alhamdulillah...ok, skrg aku memikirkan cara yg terbaik untuk sesi ptg..mula2 kna ambil anak dulu..risau anak lapar..then aku call suami..suami pula masih di sekolah...so, minta tlg mami hantarkan anak ke tempat temuduga, sementara suruh suami pula dtg trus ke tempat temuduga untuk jaga anak masa aku diinterbiu nanti..huhu..alhamdulillah mami n suami dtg hampir masa yg sama...then, memandangkan aku dah minta kebenaran utk dtg lewat, kami pun pulang dahulu ke rumah untuk makan n merehatkan diri...Sebab dah tahu nak tunggu turn interbiu lame, kul 5 baru aku gerak ke sana..haha..sampai2 alhamdulillah instinctku btul...xsampai turn lg...siap bawak baby lg p interbiu..=) babyku menjadi perhatianla kat sana..hehe..bkn ape, sbb bawak baby skali adalah kerana baby menyusu..alhamdulillah sesi interbiu ptg berjalan ngan lancar..tawakkal'alallah..mudah2an ada rezeki dapat kerja tetap..amin..

Hari Khamis tu, kiranya seharianla aku berada di Majlis Agama Islam Melaka...seronok gak pengalaman kali ini..anjakan paradigma sejak dah bergelar ibu..macam2 perkara kena adjust n difikirkan untuk kemaslahatan bersama..=)

Ya Allah, moga berikanlah pekerjaan yg terbaik untuk hambaMu ini..andai ini adalah pekerjaan yg terbaik untukku, ahli keluargaku , untuk dunia n akhiratku, Engkau permudahkanlah Ya Allah..amin...(^_^)Friday, March 30, 2012

Kisah Seorang Pemuda, Seorang Sheikh dan Segelas Susu.

Seorang pemuda datang kepada seorang sheikh dan bertanya kepada sheikh itu: Aku seorang pemuda yg masih lagi muda dan keinginan-keinginanku tersangat banyak, dan aku tidak mampu untuk menghalang diriku dari melihat kepada manusia dan kepada wanita-wanita di pasar. Apakah yg patut aku lakukan?

Kemudian sheikh itu memberikan kepada pemuda itu ...segelas susu yg penuh sehingga ke bibir gelas dan memberikan pesanan kepadanya supaya dia sampaikan gelas itu kepada suatu tempat tertentu dengan melalui pasar itu tanpa air susu itu tertumpah sedikit pun.

Dan sheikh itu memanggil seorang daripada pelajarnya untuk menemaninya dalam perjalanan itu dan sheikh menyuruh pelajarnya itu memukul pemuda itu di hadapan orang ramai apabila tertumpahnya air susu itu.

Dan kemudiannya, pemuda itu sungguh dapat menghantar segelas susu itu ke tempat yg dikendaki tanpa tertumpahnya air susu itu.

Dan apabila sheikh itu bertanya kepada pemuda itu: Berapa banyakkah pemandangan dan berapa banyakkah wanita muda yg kamu lihat dalam perjalanan itu?

Pemuda itu menjawab: Wahai sheikhku, aku tidak pernah melihat mana-mana pemandangan yg indah, aku hanya takut dipukul atau dimalukan di hadapan orang ramai apabila tertumpahnya air susu itu.

Kemudian sheikh itu berkata: Dan demikianlah keadaannya orang yg beriman. Orang yg beriman takutkan Allah dan takutkan kehinaan pada hari kiamat apabila dia melakukan maksiat. Merekalah orang-orang yg beriman yg menjaga diri mereka dari melakukan maksiat. Merekalah orang-orang yg sentiasa menumpukan perhatian mereka pada "HARI KIAMAT".

Sunday, March 18, 2012

Galeri Kelahiran Fayyadh....

Fayyadh pd hari ke-15

Fayyadh pd hari ke-14

Fayyadh Ayyash bersama abinya

Kecik2 dah pandai bertakbir!! Allahuakbar!! =)

Moga anak ummi n abi ini menjadi anak yg soleh n penyejuk hati...amin..


Hari kedua Fayyadh..Yeay, boleh bawak baby blk dah...=)

Sejurus selepas aku keluar dari kamar bersalin

Pakaian pertama Fayyadh sejurus selepas dilahirkan..
Selamat menjenguk dunia anakku..moga anak ummi n abi mampu mengharungi cabaran dan dugaan dunia yg penuh pancaroba ini...moga menjadi khalifah yg bakal memakmurkan bumi Allah ini...amin..

Rasenye ini check up terakhirku di hospital terendak..=)

Ketika mengandungkan Muhammad Fayyadh Ayyash...(^_^)

Monday, March 12, 2012

Kenangan Terindah...

Bismillahirrahmanirrahim...

Sebelum mencoretkan pengalamanku ketika proses kelahiran Fayyadh, tiada kata yg dapat menggambarkan perasaan gembiraku setelah memperolehi cahaya mata sendiri..Subhanallah Maha Suci Allah yg menciptakan..Allah itu Maha Hebat!! Dari seketul darah dan akhirnya menjadi seorang manusia yg sempurna...Daripada tiada kepada ada..terasa diriku ini begitu kerdil di hadapan Allah...terima kasih ya Allah kerana mengurniakan kami seorang cahaya mata yg sangat comel...anugerah yang xterhingga dariMu..Syukur alhamdulillah...

Di awal kehamilanku, lbh kurg pd minggu ke-6 aku disuruh pergi ke Hospital Besar Melaka untuk buat pemeriksaan kandungan kerana 3 kali berlaku bleeding tp xla teruk mana...tp takut miscarriage kami pergi wat check up...masa scan tu organ mula2 yg terbentuk adalah jantung..nampak jantung baby berdenyut2...subhanallah...alhamdulillah doktor cakap baby ok n rahim pun ok...

Janin dalam kandunganku dari sehari ke sehari makin membesar dan membesar sehinggalah pada 39w 4days...jeng3...hari yg kutunggu2 telah tiba...

Bermulanya proses kelahiran Muhammad Fayyadh Ayyash begini...pada 3 Mac 2012, bgn Subuh seperti biasa...tp Subuh tu, perutku terasa seperti memulas2...Aku beritahu pd abg...namun ku teruskan solat Subuh n baca Surah Maryam n Surah Luqman slps solat...Aku juga wat solat hajat n solat sunat Dhuha...Selepas solat aku berdoa pada Allah, jika ditakdirkan baby akan keluar pada haritu, maka turunkanlah tanda yg jelas...Sebelum tu, pada awal perancangan , weekend tu kami bercadang tidak pulang ke umbai kerana suamiku bertugas di asrama, perlu melatih pelajar untuk persediaan pertandingan syarahan n malam tu pula ada program majlis ilmu yg memerlukan khidmat tenaga suamiku...walaubagaimanapun, entah kenapa entah, aku beria2 mahu pulang juga ke umbai kerana aku mahu kalau boleh, di akhir2 kehamilanku aku berada di rumah mami n abah...tp bila suami ada kekangan, apakan dayaku..suami pun jadi serba salah sbb almaklumlah aku ni sensitif sikit orgnye..menangis2 aku kerana xdapat blk kampung..=p hahaha..

ok, sambungan dari doaku itu td, masyaAllah, Allah makbulkan doaku..subhanallah...terharu...aku ke bilik air, tgk ada turun tanda darah...aku beritahu abg, maka confirm itu adalah tanda bahawa masa bersalin makin hampir...yeay, weekend tu dapat blk kampung..=p...instinctku kadang2 ada benarnya..hehe..biiznillah...

kami ambil brg2 yg perlu n pulang dulu ke umbai tidak terus ke hospital kerana mamiku berpesan kalau dah ada tanda jgn terus p hospital..proses kelahiran mengambil masa yg lama...

sepanjang perjalanan, contraction berterusan berlaku...setiap 15 minit sekali..namun xla sakit sgt..aku masih boleh bertahan sakitnya...sampai di umbai, contraction masih berlaku...setiap 10 minit sekali, kemudian makin cpt 5 minit skali..masih tidak terasa sakit yg melampau..sakit sikit2 je..

Disebabkan bimbang kerana contraction makin laju, maka mami, abah n suami suruh g hospital..aku dan abg pergi ke hospital pd tgh hari tu...sebelum ke hospital, suamiku melakukan solat sunat hajat n solat sunat dhuha...selepas itu, aku disuruh minum air selusuh, air akar fatimah n minum pati ayam brand...iyek..nak muntah minum pati ayam brand...hanyir giler...huhu...tp ada petua kate bagus minum untuk mudahkan kelahiran, aku minum ajelah..kite ikhtiarkan...sampai di hospital, aku masih boleh berjalan lg sehingga ke kaunter pendaftaran di kamar bersalin...aku disuruh buat pemeriksaan untuk CTG dan cek bukaan rahim..baru buka 1.5 cm..then, aku ditahan masuk wad pada pukul 2 lbh..

contraction still berlaku sampailah waktu Isyak, sakit perutku makin terasa kuat dan makin kuat...Contractionku consistent dari ptg 5 minit skali tp kali ni makin kuat n sakit sepanjang malam..aku tidak dapat tidur sepanjang malam tu menahan sakit perut yg makin terasa..setiap 4 jam, nurse akan dtg wat check up tekanan darah n cek jantung baby..8pm, 12 tgh mlm n 4am...selalunye, tekanan darahku rendah tp sejak contraction, tekanan darahku maintain 120/80...alhamdulillah normal..jantung baby pun normal..dlm pukul 4am, doktor cek bukaan rahimku lagi..dah buka 3cm..alhamdulillah..nurse cakap pukul 8am nanti cek lg...suamiku sepanjang malam tidur di surau hospital kerana suami tidak dibenarkan teman isteri di wad..suamiku sentiasa bertanyakan keadaanku...alhamdulillah aku dapat seorang suami yg sgt mengambil berat n penyayang..

pukul 7.30am pada 4 Mac 2012, sarapan dihantar..abg call bertanyakan kabarku...entah knape aku menangis kerana menahan sakit contraction yg makin kuat n terharu mendengar suami memberi semangat n kata2 dorongan agar aku bersabar..aku bersarapan sambil mengalirkan air mata menahan kesakitan..huhu..

lbh krg pukul 9lbh2, doktor cek lagi bukaan rahimku...kini bukaan rahim dah 6cm..doktor panggil nurse suruh hantarku ke labor room..masa ni lbh krg pukul 10.30am..huhu..berdebar2 rasenye bila nak dihantar ke labor room..aku call beritahu pd abg suruh bersedia juga untuk ke labor room menemaniku bersalin..aku memohon ampun dan maaf kepada suamiku sementara aku ditolak ke labor room... suamiku memberitahu pula pd abah, mami,mak ayah n sedara mara yg lain agar mendoakan agar segalanya dipermudahkan..terharu aku kerana sementara menunggu aku masuk labor room, suamiku sempat membaca 3x surah maryam n sekali surah yassin...

Sementara aku di labor room, contraction makin kuat..tidak seperti sebelumnya...aku harus tunggu sehingga bukaan rahim menjadi 10cm..nurse bg ubat tahan sakit...aku bertarung dgn kesakitan contraction di labor room lbh krg 2jam..sambil menahan kesakitan, aku mengamalkan teknik pernafasan n zikir2 yg terlintas pd waktu itu..zikir mudah bersalin n doa nabi yunus...alhamdulillah sedikit sebanyak membantu...bila rasa sakit sgt2, tarik nafas dalam2 n cpt2...bila xsakit bernafas seperti biasa....akhirnya aku rasa seperti hendak meneran..aku menyuruh doktor memanggil suamiku untuk masuk ke labor room...doktor n nurse2 yang lain memberi arahan masa bila nak meneran...aku hanya mengikut..suamiku tidak putus2 memberi semangat n menyuruhku membaca doa nabi yunus, selawat n istighfar...aku praktikkan teknik meneran yg aku baca..teran panjang2...alhamdulillah doktor memuji caraku meneran...kpala baby mula kelihatan....doktor suruh teran lagi panjang2 dan alhamdulillah akhirnya aku terdengar tangisan suara bayiku...doktor meletakkan bayi di dalam dakapanku...tiada perkataan lain yg kuucapkan melainkan subhanallah, alhamdulillah allahuakbar apabila pertama kali melihat cahaya mata sulong kami sempurna, selamat dilahirkan...mereka menyuruhku menyebut jantina anak kami kuat2..aku sebut...LELAKI..kemudian suamiku disuruh mengambil wuduk untuk mengazankan putera sulong kami...alhamdulillah segalanya selamat n dipermudahkan Allah...bayi kami dilahirkan pada pukul 12.45 tgh hari seberat 3.4 kg pada 4 Mac 2012 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1433H...Allah aturkan cantik kelahiran ini kerana kalau ikut due 6 Mac tp aku bersalin awal 2 hari iaitu pd hari ahad..sgt cantik aturan Allah...mengapa aku berkata sedemikian?

1. kerana mamiku bekerja kantin sibuk..mamiku pernah pesan tp dgn nada bergurau..lbh krg begini katanya.." kalau along rasa sakit nak bersalin, jgn beritahu mami..dah selamat semua baru gtau..takut nanti xboleh nak fokus wat keje..hati xtenang..tp kalau waktu cuti xpe, boleh bgtahu...( alhamdulillah aku turun tanda pada hari sabtu, jd boleh bgtahu)..hehe..

2. turun tanda pada hari sabtu, jadi baby berkemungkinan lahir pada hari sabtu / ahad..jadi suamiku dapat cuti betul2 straight 2 minggu termasuk cuti sekolah yg seminggu tu...ramai kawan2 abg jeles abg cuti panjg..hehe..bgslah abg dpt cuti pnjg..kalau x, asyik kna ganggu je ngan anak2 murid n parents..kejap2 call..kejap2 call..huhu..jd, bila abg cuti pjg, nobody can't disturb him..hehe..

3. baby lahir pada hari ahad, jd hari ketujuh kelahiran jatuh pada hari sabtu..mudah nak wat kenduri ambil berkat sunnah hari ketujuh beri nama, cukur rambut n wat kenduri aqiqah...alhamdulillah...

4. abg ade exam pada musim cuti sekolah...alhamdulillah baby lahir pada 4 mac lbh krg ikut due, jd abg boleh teman n jg aku n baby di wad n boleh fokus exam pd minggu hadapannya..xrisau dah..kalau akau bersalin pd cuti sekolah, xdptla abg temankan...huhu...alhamdulillah Allah atur cantik dah..

5. Adik ayuku yang tinggal di asrama pun boleh ziarahku di hospital sebaik aku bersalin..kalau bersalin waktu persekolahan, xdptla adik ayuku tgk anak buah dia yg pertama tu fresh2..hehe

Alhamdulillah , kesimpulannya, Allah dah aturkan cantik setiap perkara untuk setiap hambaNya..yg penting kita sentiasa berdoa mohon pertolongan dariNya...

La takhof wala tahzan..innallahama'ana...

Begitulah sedikit sebanyak coretan perkongsian pengalamanku melahirkan cahaya mata pertama kami...mohon doakan moga anak kami menjadi anak yg soleh, bijaksana, cerdik, berilmu pengetahuan, bakal menjadi penyelamat ummah n anak yg menjadi penyejuk mata n penenang hati mama n abinya...amin...=)

Terima kasih mami kerana melahirkan along ke dunia ni n jaga along dengan baik sejak kecil sampai skrg...segala jasa dan pengorbanan mami n abah xdpt along balas...insyaAllah along akan berusaha untuk menjadi anak yg solehah...amin...

Ya Allah, ampunilah segala dosa kedua ibu bapaku dan kasihanilah mereka sepertimana mereka mengasihiku sejak kecil lagi...amin...

Saturday, March 10, 2012

~Syukur Alhamdulillah~...Alhamdulillah, aku telah selamat melahirkan seorang bayi lelaki yg comel pada 4 Mac 2012 yang lalu...Berat baby 3.4kg...alhamdulillah bersalin normal dan dipermudahkan Allah dalam proses melahirkan..terima kasih kepada semua sahabat n sedara mara especially mami, abah, mak, ayah, adik beradik, ipar duai n semua yg telah mendoakan kami...

Nanti insyaAllah akan kuceritakan pengalamanku melahirkan bayi sulong kami...

Subhanallah Maha Suci Allah yg mengaturkan segalanya...Adios...

Sempena hari ke-7 kelahiran, maka kami isytiharkan nama anak kami ini MUHAMMAD FAYYADH AYYASH BIN TAJUL AARIF...InsyaAllah nanti aku akan attachkan gambar baby..=)

daa...

Wednesday, February 29, 2012

~39 Weeks Already~

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah kini usia kandunganku telah mencecah 39 minggu...Ingatkan xsampai sbb sejak usia kandungan mencecah 34 minggu lagi aku dah bersedia bila2 masa nak bersalin...sebabnya ada kawanku , ketika usia 34 minggu dah bersalin..Walaubagaimanapun, aku sentiasa berdoa agar anak dalam kandunganku ini dilahirkan cukup bulan...Now, hanya tinggal lbh krg 5 hari lagi nak sampai due date iaitu 6 mac 2012..tapi, sampai sekarang masih belum ada tanda2 lagi nak besalin...Harap2 baby akan lahir sebelum atau pd tarikh due datenye...amin...

Masa 34 weeks pregnant, aku dan suami pulang ke kampung suami di Pengkalan Hulu perak..jauh juga...sebab tu risau takut terbersalin on the way tu..segala kelengkapan baby n mamanye dibawa sekali..preparation awalkan..risau juga..hehe..alhamdulillah kami selamat pergi n pulang ke melaka dgn selamatnya..

Sekarang ni aku cuma menunggu tanda2 untuk bersalin sambil selalu baca blog org cerita tentang pengalaman bersalin diorang, cari info2 berkenaan amalan mudah bersalin n semuanya byk pasal saat menanti kelahiran baby..

Masuk minggu 38, aku ada rendam air akar Siti Fatimah tapi xberanila nak minum dgn warna airnya yg kuning macam teh O n ada bau sikit2..Tanye mami, dah boleh minum ke air tu..mami cakap dah..cuma aku je yg takut2 nak minum...hehe..masuk minggu 39, baru aku berani minum..itupun setelah tukar air rendaman tu dgn air yg baru...oklah sikit..

Sebelum bersalin ni, aku harap aku dapat setlekan ape2 yg xsettle lg...antaranya:

1. Kemaskan rumah sebaik mungkin sbb nanti nak berpantang kat kampung tinggal rumah lame, so bila balik senang hati sbb rumah bersih, xlah serabut n penat sgt dlm keadaan berpantang nak kna kemas rumahkan..=)

2. Last check brg keperluan baby n mama die..( selagi xbersalin, asyik duk belek , pastu kuarkan , masukkan balik brg2 baby n mama) ish3...=p

3. Dapat selesaikan khatam al-quran...amin...

4. Makan ape yg teringin sbb pas bersalin dah xboleh makan sembarangan..huhu..(antaranya KFC dah tertunai..=p, ABC, Vanilla Oreo..n pe lg ye..haha)

rasenye tu je kot..

Antara amalan2 untuk mudah bersalin pula..

1. Perbanyakkan membaca al-quran..dah dekat2 due, banyakkan baca surah maryam n yusuf...
2. Doa Nabi Yunus...LA ILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINAZZOLIMIN..
3. Baca surah al-fatehah, surah insyirah, ayat kursi..
4. istighfar banyak2..
5. zikir ..ya latif 100x
6. Rabbi sallim sallim 25x
7. Rabbi yassir wala tua'ssir ya karim 25x..
8. Rabbi yassir wiladati taisiiro 25x
9. Rabbi yassir wiladati taisiiro, wasallimni wasallim ma fii bathni wa athil hayati wahayaatahu fii tho'atika wa ridhoka..

Maksudnya: Ya allah permudahkanlah aku bersalin, selamatkan apa yang kukandung, panjangkan umur yang dikandung serta taat dan mendapat keredhaanNya..

Setakat tu dulu untuk coretanku pada kali ini...

Pesanan buat diriku..la takhof wala tahzan..innallaha ma'ana..Allah telah anugerahkan kekuatan dan kemampuan untuk setiap wanita untuk menghadapi saat kelahiran..Yakinlah dgn janji dan pertolongan Allah...Pasti kita akan dapat merasai nikmat dan kebesaranNya melalui proses kelahiran itu nanti..moga pengalaman itu nanti akan semakin mendekatkan diri kita kepadaNya...amin...=)

Thursday, February 23, 2012

Doa Mudah Bersalin

Bismillahirrahmanirrahim...

sedang belek2 blog org lain, sy terjumpadoa ni untuk dikongsikan bersama kepada bakal2 ibu n ibu2 yg akan bersalin...smoga Allah permudahkan urusan kita semua nanti...amin...

share from http://shafidamama.blogspot.com/2011/10/doa-mudah-bersalin_21.html

saya mahu kongsikan doa ini buat ibu-ibu yang sedang mengandung. semoga Allah memudahkan, mempercepatkan proses kelahiran dan selamatkan anak serta ibu...amin..

doa ini boleh juga di baca oleh para suami untuk isteri.

اللَّهُمَّ احْفَظْ وَلَدِيْ مَا دَاْمَ فِي بَطْنِي

وَاشْفِهِ أَنْتَ شَاْفٍ لاَ شِفَاء إلاَّ شِفَاْؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَاْدِرُ سَقَمًا

اللَّهُمَّ اخْرِجْهُ مِنْ بَطْنِي يَوْمَ وِلاْدَتِهِ سَهْلاً و تَسلِيْمًا

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَحِيْحًا كَاْمِلاً حَاْذِقًا عَاْقِلاً عَاْلِمًا زَكِياًّ مُؤْمِنًا صَاْلِحًا

اللَّهُمَّ احْسِنْ خُلُقَهُ وَافْصَحْ لِسَاْنَهُ وَاحْسِنْ صَوْتَهُ لِقِرَآءَةِ

الْقُرْآنَ وَالْحَدِيْثَ بِبَرَكَةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله ُعَلَيْهِ وَسَلَّمْ

Maksudnya:

Ya Allah, Peliharalah anakku selama dia berada dalam kandunganku,

Dan sembuhkanlah ia, Engkaulah Maha Penyembuh, tiada penawar melainkan penawar Engkau, penawar yang tidak lagi mengundang sebarang penyakit,

Ya Allah, keluarkanlah dia dari kandunganku pada hari kelahirannya secara mudah dan selamat,

Ya Allah, jadikanlah bayiku sihat, sempurna, pintar, berakal, berpengetahuan, cerdik, beriman serta soleh.

Ya Allah, perelokkanlah akhlaknya, fasihkanlah lidahnya, merdukanlah suaranya untuk membaca al-Quran dan al- Hadith Rasulullah S.A.W


serta doa ini. (saya dapat dari bidan yang selalu mengurut saya ketika saya sarat menagndung. alhamdulillah, setakat ini,dengan izin Allah, kelahiran anak saya berlaku dengan cepat dan mudah..insya allah.(heheh,penat je saya mencari al quran online utk cari ayat ni dari surah apa, tiba2 teringat add-on kat microsof word dlm pc saya dah ada, lg senang..ayoyo...tp xleh nk copy..maka saya copy di sini.ibu-ibu boleh ke sana jika font di blog saya nie terlalu kecik..xandai pula nk besarkan bila dah copy paste.hehehe)

surah at-Toriq 86:7


يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

Yang keluar dari tulang sulbi lelaki dan tulang dada perempuan.

setelah baca ayat ini, niatkanlah di dalam hati " Ya Allah, luaskanlah bukaan tulang punggungku seperti luasnya bukaan timur dan barat dan keluarkanlah anakku dengan mudah,cepat dan selamat, aminnn".

baca ayat ini sekerap yang mungkin bila-bila masa sahaja sambil mengusap perut ibu ya.


selamat berkongsi :)